AVG

Wout Wessemius, gevestigd aan Schuitendiep 88-2 (Grote Gang) 9711 RH, Groningen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.wessemius.nl

Schuitendiep 88-2 (Grote Gang)

9711 RH Groningen The Netherlands

+31 (0) 50-3121103

Persoonsgegevens die wij verwerken Wessemius verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – E-mailadres – IP-adres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Locatiegegevens – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wessemius.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Wessemius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij u af te leveren – Wessemius analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Geautomatiseerde besluitvorming Wessemius neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wessemius) tussen zit. Wessemius gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Wessemius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden Delen van persoonsgegevens met derden Wessemius deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wessemius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Wessemius uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Mailchimp:

www.wessemius.nl maakt gebruik van de diensten van MailChimp. Op de site van deze e-maildienst wordt u mail-adres bewaard op het moment dat u gebruik wilt maken van onze nieuwsbrief. Uw mail-adres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan deze nieuwsbrief. Afmelden van deze nieuwsbrief kan gemakkelijk onder aan de mail.

Naast Mail-chimp ontvangen wij ook emails op onze server. Deze correspondentie wordt met regelmaat verwijderd. Uitzonderingen zijn; facturen, offertes en andere mailberichten inzake bestellingen en andere zakelijke omgangsvormen. www.wessemius.nl beroept zich in deze op de noodzaak een deugdelijke administratie te voeren, zoals verplicht gesteld door de belastingdienst. Daarnaast is deze administratie noodzakelijk voor het afhandelen van evt. klachten rondom bestellingen en vervolg bestellingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Wessemius gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wessemius gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Wout Wessemius maakt gebruik van diensten van:

Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar. Cookie tbv het inzien van analytische gegevens ter ondersteuning van bedrijfsvoering, door de content beter aan te laten sluiten op de bezoeker. ‘De bezoeker’ is in deze een profilering van de bezoekers die naar eigen ingeving, naar aller waarschijnlijkheid het beste passen bij de producten/ media uitingen van www.wessesmius.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wessemius en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wessemius.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wessemius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wessemius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wessemius.nl

Comments are closed.